PODMIENKY ČLENSTVA

 • Členstvo v NK, môže byť kolektívne alebo individuálne. Členovia sú riadni a čestní.
 • Členovia SNK IW A sú odborníci z oblasti vodného hospodárstva, výskumu, škôl, organizácii a inštitúcií a
  študentov, ktorí sa stotožnia s hlavnými cieľmi IWA a sú ochotní podporovať jej aktivity.
 • Členstvo v SNK IWA vzniká na základe písomnej žiadosti adresovanej SNK IWA po odsúhlasení Zasadaním SNK IWA a zaplatení členského príspevku.
 • NK môže podľa potreby vytvárať odborné sekcie alebo pracovné skupiny, ktoré majú svojho vedúceho,
  nemajú však samostatné hospodárenie.
 • Čestné členstvo je udeľované na Zasadnutí NK na návrh predsedníctva za významné zásluhy v oblasti
  záujmu IW A, súvisiace hlavne s medzinárodnou činnosťou.
 • Členovia NK majú právo zúčastniť sa všetkých akcií poriadaných NK, podieľať sa na jeho jednaní a
  vznášať pripomienky a návrhy k jeho činnosti. Majú možnosť využívať všetky informačné odborné
  materiály vydávané asociáciu IW A.
 • Povinnosťou členov je dodržiavať stanovy NK a platiť príspevky.
 • O výške príspevkov rozhoduje Zasadnutie NK.
 • Členstvo v NK zaniká rozhodnutím Zasadania NK ak člen vedome porušuje stanovy a povinnosti
  člena NK, alebo nemá uhradený členský príspevok za ostatný kalendárny rok.
 • Člen môže vystúpiť z NK na základe vlastného rozhodnutia, ktoré písomne oznámi Predsedníctvu.

PREDSEDNÍCTVO

meno a priezvisko e-mail telefón fotka
predseda
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. stefan.stanko@stuba.sk +421 2 32 888 280
podpredseda
Ing. Martin Mikita, PhD. mikita@geotestba.sk
hospodár
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. ivona.skultetyova@stuba.sk +421 2 32 888 600
sekretár
Ing. Kristína Lukáčová, PhD. kristina_lukacova@stuba.sk +421 2 32 888 285

INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA

meno a priezvisko
Ing. Michal Bartko
Ing. Viera Bezeková
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Ing. Milan Ďaďo
Ing. Mária Dubcová
Ing. Martin Faško, PhD.
Ing. Veronika Gregušová, PhD.
Ing. Tatiana Herchlová, PhD.
Ing. Michal Holubec, PhD.
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Ing. Pavel Hucko, PhD.
Ing. Michal Kačmár
Ing. Rudolf Kočiško
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Bc. Marcel Kubík
Ing. Jana Kubíková
Marcel Kubík, ml.
Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Ing. Ivana Mahríková, PhD.
Ing. Peter Majzel
Ing. Marián Martinček
Ing. Martin Mikita, PhD.
Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Ing. Vlastimil Rybár
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Dpt. Viliam Šimko
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Ing. Milan Topoli
Ing. Ján Vavro