VITAJTE NA STRÁNKE SNK IWAPoslaním Slovenského národného komitétu IWA je prezentovať slovenské vodné hospodárstvo vo svetovom merítku a zastupovať jeho záujmy v celosvetovej organizácii IWA.

Naše poslanie dosahujeme organizovaním odborných konferencií a seminárov, cez vedecké a technické publikácie, sprostredkovaním kontaktov a informácii, podporou  mladých vedeckých pracovníkov zaujímajúcich sa vodným hospodárstvom.
V súčasnej dobe je pre nás prioritou nielen ochrana vodných zdrojov, ale ochrana životného prostredia ktoré je s vodou v synergii.
Prostredníctvom našej organizácie chceme v súčinnosti so širokou členskou základňou vplývať na výchovu mládeže a informovať širokú verejnosť na význam vody v našom každodennom živote a udržateľnosť jej kvality a kvantity do budúcna.

#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280