INICIATÍVA PRÁVO NA VODU


stránky Right2Water...
Kontraverznú iniciatívu „Právo na vodu“ , ktorá sa stala občianskou iniciatívou s podporou hlasovania  na internete bola vypočutá na pôde Európskeho parlamentu už vo februári tohto roku /2014/. Právo na vodu (Right2Water) chce zabezpečiť, aby mali inštitúcie a členské štáty EÚ povinnosť poskytovať dostatok čistej pitnej vody všetkým obyvateľom, a aby zásobovanie vodou a správa vodných zdrojov nespadali do pravidiel „vnútorného trhu“.
Iniciatíve Right2Water sa podarilo do termínu uzávierky vyzbierať
1 884 790 podpisov.
V septembri 2014 osobitný spravodajca OSN uviedol na svet príručku na realizáciu ľudských práv v oblasti zásobovania vodou  a kanalizácie. Jedná sa o rozsiahly materiál, čo sa môže, a čo je potrebné urobiť, aby sa právo na vodu stalo realitou. Príručka bola vydaná iniciatívou a určená tým, ktorí bojujú za svoje práva k vode a k hygienickým zariadeniam!
Príručka dostupná v dvoch častiach popisuje plánovanie, služby poskytovateľov, úroveň služieb a obyvateľov a v časti 2 výzvy na doručovanie služieb v rôznych situáciách.
Prehľadný graf po súčte vyzbieraných hlasov podľa toho, či krajina R2W podporuje, alebo nie
Právo na vodu (Right2Water) chce zabezpečiť, aby mali inštitúcie a členské štáty EÚ povinnosť poskytovať dostatok čistej pitnej vody všetkým obyvateľom, a aby zásobovanie vodou a správa vodných zdrojov nespadali do pravidiel „vnútorného trhu“. Iniciatíve Right2Water sa podarilo do termínu uzávierky vyzbierať 1 884 790 podpisov.
Iniciatíva priamo nerieši ekonomické aspekty dodávky vody vo vyspelých krajinách, kde je dodávka zabezpečená ako služba, za ktorú je potrebné platiť. Paušálne poskytovanie určitého množstva vody nie je z pohľadu prevádzkovateľov/poskytovateľov vody racionálne z hľadiska ich nákladov, ktoré sú na dodávku vody nevyhnutné a z ktorých sa odvíja aj všeobecná cena vody regulovaná Úradom regulácie sieťových odvetví. Nároky na úpravu a dopravu vody plus jej odvedenie stokovou sieťou a následné čistenie v záujme ochrany životného prostedia je potrebné pokryť zo zdrojov, ktoré vnášajú do tejto inicatívy určitú mieru antagonizmu.
Video
Video
Na iniciatívu Right2Water je potrebné sa pozerať s rôznych uhlov tak, aby jej myšlienky neboli zavrhnuté, ale tak, aby táto myšlienka mohla byť trvalo udržateľná v reálnom živote.
Book4_Services part 1.pdf
Book4_Services part 2.pdf
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280