doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Ing. Martin  Mikita, CSc.
Ing. Kristína Galbová, PhD.
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Ing. Milan Ďaďo
Ing. Rudolf Kočiško
Ing. Marián Martinček
Ing. Milan Topoli
predseda
podpredseda
sekretár
hospodár
Ing. Michal Bartko
Ing. Peter Majzel
Ing. Ivana Mahríková, PhD.
Ing. Ján Vavro
stefan.stanko@stuba.sk
mikita@geotestba.sk
kristina.galbova@stuba.sk
ivona.skultetyova@stuba.sk
dado@ovs.sk
rudolf.kocisko@vodarne.eu
marian_martincek@sevak.sk
milan.topoli@tvs.sk
michal.bartko@vodarne.eu
peter_majzel@povs.sk
ivana.mahrikova@stuba.sk
jan.vavro@tvs.sk
predseda SNK IWA
Štefan Stanko
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280