a) Orgánmi NK Sú:  
a) Zasadnutie, b) Predsedníctvo NK, c) Revízna komisia (RK)

b) Štatutárnym zástupcom NK oprávneným jednať jeho menom sú predseda a podpredseda.

c) Najvyšším orgánom NK je jeho Zasadnutie, ktoré rozhoduje o základných smeroch činnosti a  
základných dokumentoch. Zasadnutie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina  
členov. NK svoje rozhodnutie vyjadrí hlasovaním, vyžadujúcim nadpolovičnú väčšinu prítomných  
členov.

d) Zasadnutie NK sa koná minimálne raz ročne alebo častejšie podľa potreby.

e) Zasadaniu NK prislúcha určovať hlavné smery činnosti pre obdobie do ďalšieho Zasadania,  
schvaľovať výročnú správu o činnosti NK, správu Revíznej komisie, voliť predsedu, členov  
Predsedníctva a Revíznu komisiu na dobu štyroch rokov, schvaľovať čestných členov, rozhodovať  
o hospodárení vrátane výšky členského príspevku, schvaľovať základné zmeny v stanovách a  
prípadne zrušiť NK.

f) Zasadnutie SNK IWA volí delegátov do riadiacej rady IWA Jedným delegátom sa automaticky  
stáva predseda SNK IWA

g) SNK IWA môže vytvárať odborné sekcie, na čele ktorých stojí člen SNK IWA. Členmi sekcie  
môžu byť aj nečlenovia SNK IWA.
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280