a) Členstvo v NK, môže byť kolektívne alebo individuálne. Členovia sú riadni a čestní.
b) Členovia SNK IW A sú odborníci z oblasti vodného hospodárstva, výskumu, škôl, organizácii a inštitúcií a
študentov, ktorí sa stotožnia s hlavnými cieľmi IWA a sú ochotní podporovať jej aktivity.
c) Členstvo v SNK IWA vzniká na základe písomnej žiadosti adresovanej SNK I\VA po odsúhlasení
Zasadaním SNK IWA a zaplatení členského príspevku.
d) NK môže podľa potreby vytvárať odborné sekcie alebo pracovné skupiny, ktoré majú svojho vedúceho,
nemajú však samostatné hospodárenie.
e) Čestné členstvo je udeľované na Zasadnutí NK na návrh predsedníctva za významné zásluhy v oblasti
záujmu IW A, súvisiace hlavne s medzinárodnou činnosťou.
f) Členovia NK majú právo zúčastniť sa všetkých akcií poriadaných NK, podieľať sa na jeho jednaní a
vznášať pripomienky a návrhy k jeho činnosti. Majú možnosť využívať všetky informačné odborné
materiály vydávané asociáciu IW A.
g) Povinnosťou členov je dodržiavať stanovy NK a platiť príspevky.
h) O výške príspevkov rozhoduje Zasadnutie NK.
i) Členstvo v NK zaniká rozhodnutím Zasadania NK ak člen vedome porušuje stanovy a povinnosti
člena NK, alebo nemá uhradený členský príspevok za ostatný kalendárny rok.
j) Člen môže vystúpiť z NK na základe vlastného rozhodnutia, ktoré písomne oznámi Predsedníctvu.

#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280