HYDROCHÉMIA 2016
XLII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou
"Nové analytické metódy v chémii vody"
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, člen ZSVTS,
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku,
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS,
Československá asociace vodárenských expertů,
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Slovenský národný komitét IWA

organizujú v dňoch 18. - 19. mája 2016 v Bratislave
XLII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou HYDROCHÉMIA 2016.
Generálny partner konferencie
Tematické okruhy konferencie:

Zameranie konferencie ostáva rovnaké ako v
predchádzajúcich ročníkoch s ťažiskom na nasledovné
oblasti:
•problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
•analytické metódy v hydrochémii (voda, upravárenské
a čistiarenské kaly a dnové sedimenty) a ich aplikácia v
praxi,
•výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti
hydrochémie v prevádzkovej praxi,
•medzilaboratórne testy a akreditácie
vodohospodárskych laboratórií,
•uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave
pitných vôd a čistení odpadových vôd.
Forma prezentácie na konferencii:
1)prednáška,
2)posterová prezentácia,
3)firemná prezentácia,
4)reklama v zborníku.
Výzva na abstrakt príspevku:

V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. posterom je treba poslať stručný súhrn obsahu príspevku v dĺžke cca 20 riadkov na adresu organizátorov do             31. januára 2016 (stačí aj e-mailom na adresu: hucko@vuvh.sk).
Rovnako ako v minulých rokoch umožníme účastníkom konferencie stretnúť sa so zástupcami firiem, ktoré ponúkajú služby v oblasti dodávok prístrojovej techniky a chemikálií pre analýzu vôd, kalov a sedimentov.
Dôležité termíny:

31.1.2016:
zaslanie predbežných prihlášok
 
15.2.2016:
oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a posterov, zaslanie pokynov

31.3.2016:
konečný termín odovzdania príspevkov na prípravu zborníka do tlače

5.5.2016:
uzávierka  záväzných prihlášok na konferenciu

18. - 19. mája 2016: termín konania konferencie
Adresa pre korešpondenciu:

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS
Ing. Pavel Hucko, CSc., Eva Podrazilová
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

tel.: +421-2-59343424, -59343473
fax: +421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk

pridané
11.2.2016
1.CIRKULÁR
Mediálni partneri konferencie
pridané 30.3.2016
2.CIRKULÁR
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280