Pozvánka na Zasadnutie SNK IWA

Predsedníctvo Slovenského národného komitétu IWA si Vás dovoľuje pozvať na Zasadnutie
Slovenského národného komitétu IWA, ktoré sa uskutoční 29. až 30. apríla 2020 v zasadacej
miestnosti kaštieľa Učebno-rekreačného zariadenia Stavebnej fakulty STU v Bratislave – Kočovce,
(Kočovce 1, 916 31 Kočovce) s nasledovným programom:

29.04.2020

18.45 Registrácia účastníkov
18.00 Diskusné fórum

30.04.2020

9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov Zasadnutia
10.00 Začiatok Zasadnutia

1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov
3. Správa o činnosti SNK IWA za rok 2019
4. Správa revíznej komisie
5. Hlavné smery činnosti a rozpočet na rok 2020
6. Rôzne, diskusia
7. Návrh uznesení
8. Záver

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie Vašej účasti návratkou – do 15.04.2020.

Pozvánka SNK IWA

Návratka SNK IWA