Hydrochémia 2020

Hydrochémia 2020

Oznam: Podujatie Hydrochémia 2018 nebude uskutočnené. 

 

 

Vážení priatelia, konferencia Hydrochémia svojim 43. pokračovaním nadväzuje na tradíciu založenú našimi predchodcami v oblasti analytiky vôd v roku 1964.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti hydrochémie v SR a ČR a tiež pre odborné diskusie účastníkov konferencie.

Tématické okruhy konferencie

  • problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ
  • aplikácia analytických a vzorkovacích metód v praxi (voda, kaly, sedimenty, biologické a iné matrice)
  • výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi
  • medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií
  • uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd a čistení odpadových vôd