Hydrochémia 2018

Hydrochémia 2018

Vážení priatelia, konferencia Hydrochémia svojim 43. pokračovaním nadväzuje na tradíciu založenú našimi predchodcami v oblasti analytiky vôd v roku 1964.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti hydrochémie v SR a ČR a tiež pre odborné diskusie účastníkov konferencie.

 

Tématické okruhy konferencie

  • problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ
  • aplikácia analytických a vzorkovacích metód v praxi (voda, kaly, sedimenty, biologické a iné matrice)
  • výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi
  • medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií
  • uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd a čistení odpadových vôd

Dôležité termíny

  • 31.1.2018: zaslanie predbežných prihlášok
  • 15.2.2018: oznámenie autorov o prijatí príspevkov a posterov, zaslanie pokynov
  • 10.4.2018: konečný termín odovzdania príspevkov pre prípravu zborníka do tlače
  • 10.5.2018: uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu
  • 23. – 24. mája 2018: termín konania konferencie